Yrkestransportforskriften

(Drosjeløyve)

Kap. I. Fellesbestemmelser

§ 1.Definisjoner

 

I denne forskrift menes med:

a)Løyve for godstransport, løyve som gir innehaveren rett til å drive godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg,

b)ruteløyve, løyve som gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport i rute med motorvogn eller fartøy,

c)turvognløyve, løyve som gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn utenfor rute registrert for over åtte personer i tillegg til førersetet,

d)selskapsvognløyve, løyve som gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Som selskapsvogn må bare brukes eksklusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten,

e)løyve for transport for funksjonshemmede, løyve som gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om tekniske krav til motorvogn som benyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede,

 

f)drosjeløyve, herunder reservedrosjeløyve, løyve som gir innehaveren rett og plikt til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet,

g)samboere, to ugifte personer som lever sammen og har eller har hatt felles barn eller har hatt samme folkeregistrerte adresse i minst to år,

 

h)registrerte partnere, to personer som har latt sitt partnerskap registrere etter lov av 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap.

Bestemmelsene i kapittel I får anvendelse for alle løyvekategorier når ikke annet er fastsatt. Bestemmelsene i kapittel II får anvendelse for persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy, og kapittel III får anvendelse for persontransport med motorvogn utenfor rute.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005), 20 des 2010 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2011), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 2.Løyve

Den som mot vederlag vil drive

a)godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg, eller

b)persontransport i rute med motorvogn eller fartøy, eller

c)persontransport med motorvogn utenfor rute,

må ha løyve fra vedkommende løyvemyndighet.

Det samme gjelder den som utfører godstransport mot vederlag med motorvogn som ellers er fritatt fra kravet om løyve i medhold av yrkestransportlova § 16 når transporten kan ses som ledd i næringsvirksomhet, eller den som utfører persontransport mot vederlag på lignende måte som drosje når tilbudet om transport blir rettet til allmennheten på offentlig plass.

Dette gjelder likevel ikke:

a)transport med motorvogn med største tillatte hastighet på høyst 40 km/t

b)berging av kjøretøy og fjerning av feilparkert kjøretøy utført med motorvogn spesielt konstruert for slik virksomhet

c)transport av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, innen egen kommune med motorvogn registrert på kommunen eller kommunal etat. Det samme gjelder innen flere kommuner hvor slik transport er organisert i interkommunalt selskap, jf. lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005), 20 des 2010 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2011), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 3.Løyvemyndighet mv.

Statens vegvesen er løyvemyndighet for løyve etter yrkestransportlova § 4 og § 5. Den fylkeskommune hvor løyvesøker har sin forretningsadresse er løyvemyndighet for løyve etter yrkestransportlova § 6, § 7 og § 9, med unntak av løyver for riksvegferjer. For en løyvesøker som skal drive behovsprøvd transport innen et annet fylke, er vedkommende fylkeskommune løyvemyndighet. Vegdirektoratet er løyvemyndighet for riksvegferjer.

Statens vegvesen er utstedelsesmyndighet for internasjonale tillatelser og kontrolldokumenter utenfor rammen av EØS-avtalen.

For internasjonale kontrolldokumenter innenfor og utenfor rammen av EØS-avtalen kan Statens vegvesen delegere sin utstedelsesmyndighet.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for utøvelsen av løyvemyndigheten.

0Endret ved forskrifter 8 feb 2006 nr. 125 (i kraft 1 april 2006), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 4.Generelle vilkår for å kunne få løyve

Dersom ikke særlige grunner taler mot det kan løyve tildeles søker som:

a)driver en fast og varig virksomhet i Norge,

b)har god vandel,

c)har tilfredsstillende økonomisk evne, og

d)har tilstrekkelig faglig kompetanse.

For ruteløyve for fartøy gjelder likevel bare kravene i bokstav b) og c).

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser som ble endret ved forskrift 12 mars 2015 nr. 213).

§ 5.Nærmere vilkår for tildeling av løyve

Løyvemyndigheten kan innenfor rammen av yrkestransportlova § 25 sette nærmere vilkår for løyvet.

Vilkår som er satt for et løyve kan endres eller suppleres i løyveperioden. Vil ikke løyvehaveren fortsette driften på de nye vilkår, skal han gis en rimelig tid for avvikling.

0For overgangsbestemmelser, se forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 som endret ved forskrift 12 mars 2015 nr. 213.

§ 5a.Krav til etablering i Norge

For den som har eller søker om løyve for godstransport eller turvognløyve fremgår kravene til etablering av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 5.

Tilsvarende krav gjelder så langt det passer for den som har eller søker om selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve.

0Tilføyd ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 6.Krav til god vandel

For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn er kravene til god vandel fastsatt i forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6. For selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve gjelder tilsvarende krav for den som har, den som søker om løyve eller, hvis søker er et selskap, daglig leder.

For den som har eller søker om ruteløyve for fartøy anses kravet til god vandel ikke for å være oppfylt dersom søkeren

a)er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, eller

b)er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse, herunder på det handelsmessige område.

Søknad om løyve skal vedlegges politiattest, jf. § 10. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og den skal makuleres etter at klagefristen på løyvetildelingen har gått ut.

 

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 7.Krav til økonomisk evne

Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve . Euroens verdi i kroner fastsettes i henhold til forordning (EF) 1071/2009 art. 7 nr. 1 for alle løyvetypene. Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for innlevering av garantierklæring.

Det stilles ikke egen garanti ved søknad om løyve for persontransport i rute. Ved søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute, stilles likevel garanti for det antall fartøy som skal nyttes i den løyvepliktige virksomheten.

Økonomikravet anses likevel ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling. Søknaden skal vedlegges attest om restanser på skatt, avgift mv. fra kommunekasserer og skattefogd og bekreftelse fra konkursregisteret. Attestene skal ikke være eldre enn tre måneder.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005), 8 feb 2006 nr. 125 (i kraft 1 april 2006), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

 

§ 8.Krav til faglig kompetanse

For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn følger de nærmere kravene til faglig kompetanse og dokumentasjon av slik kompetanse av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 8 og 21. Kravet om faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom søkeren enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen, innehar løyve for den løyvetype det søkes om, eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009.

For den som har eller søker om selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve kan departementet fastsette nærmere krav til faglig kompetanse. Kravet til faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom vedkommende kan framlegge vitnemål for bestått eksamen eller oppfyller kravene i første ledd.

Departementet kan fastsette nærmere retningslinjer om godkjenning av løyveutdanning for søkere som har fullført utdanning eller har påbegynt utdanning før 1. januar 2018.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005), 8 feb 2006 nr. 125 (i kraft 1 april 2006), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser), 3 nov 2017 nr. 1733 (i kraft 1 jan 2018).

§ 9.Eksamen

Den som søker om løyve for gods- og turvogntransport, samt selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve skal avlegge eksamen hos Statens vegvesen. Statens vegvesen kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring av eksamen.

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 som endret ved forskrift 3 nov 2017 nr. 1743 (i kraft 1 jan 2018).

§ 10.Selskaper

Er den som har eller søker om løyve for godstransport eller turvognløyve et selskap eller annen juridisk person, følger det av forordning (EF) nr. 1071/2009 hvem som skal oppfylle kravene i § 4, jf. § 6 – § 8.

Er den som har eller søker om selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede eller drosjeløyve et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid daglige leder fylle kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner i § 4, jf. § 6 og § 8. Hvis søkeren er et nyopprettet selskap må også den daglige leder fylle kravet til økonomi i § 7 tredje ledd.

For den som har eller søker om ruteløyve for fartøy må den til enhver tid daglige leder fylle kravene til vandel og økonomi i § 4, jf. § 6 og § 7.

Selskap som innehar selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede eller drosjeløyve tildelt før ikrafttredelse av denne forskrift, og som er knyttet til en bestemt daglig leder som nevnt i første ledd, anses å oppfylle kravene i § 8 ved søknad om nye løyver ved samme daglige leder.

 

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 11.Skifte av transportleder eller daglig leder

Dersom godkjent transportleder eller daglig leder fratrer virksomheten, skal dette meldes løyvemyndigheten snarest og senest innen 28 dager. Løyvene kalles tilbake dersom ikke virksomheten innen 3 måneder etter fratreden kan dokumentere at det er ansatt ny transportleder eller daglig leder som fyller kravene i § 6 og § 8.

Løyvemyndigheten kan i særlige tilfeller forlenge denne fristen.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 12.Behandlingsgebyr

For behandling av søknad om løyve for godstransport og turvognløyve skal søkeren betale et gebyr på kr 3700,- til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet.

For attesterte kopier av løyve for godstransport og turvognløyve skal søkeren betale et behandlingsgebyr på kr 1090,-.

Ved gjennomføring av eksamen etter § 8 skal søkeren betale et gebyr på 1600,- kroner til Statens vegvesen.

 

Ved utstedelse av kompetansebevis etter § 8 skal søkeren betale et gebyr på 270,- kroner for hver utstedelse til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet.

Vegdirektoratet kan fastsette behandlingsgebyr for utstedelse av de øvrige tillatelser og kontrolldokumenter for internasjonal transport, herunder kabotasje.

For behandling av søknad om selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve skal søkeren betale 3 400 kroner til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet. Det samme gjelder for utstedelse av duplikatdokument.

Ved søknad om ruteløyve betales 3 400 kroner til den løyvemyndighet som behandler løyvesøknaden.

For løyver utstedt før 1. januar 2015 skal løyvemyndigheten ved innlevering av løyvedokument eller duplikatdokument tilbakebetale løyvehaveren eller den berettigede et returbeløp på 1,5 ganger rettsgebyret eller det beløp som gjaldt da løyvet ble utstedt. Det gjelder ikke for ruteløyve. Det betales ikke returbeløp ved tilbakekalling av løyve etter § 15 og § 16. Ordningen med returbeløp vil avvikles 31. desember 2016.

 

I særlige tilfeller kan Samferdselsdepartementet dispensere fra gebyrkravene.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser), 21 des 2015 nr. 1852 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2017), 3 nov 2017 nr. 1733 (i kraft 1 jan 2018), 18 des 2017 nr. 2150 (i kraft 1 jan 2018).

§ 13.Kontrolldokument

Et løyve gjelder for transport for en motorvogn.

Motorvognen skal under løyvepliktig transport være utstyrt med de løyvedokument i original som skal fremvises ved kontroll, jf. yrkestransportlova § 38. For rutetransport skal kopi av ruteløyvedokumentet fremvises ved kontroll. For rutetransport med motorvogn skal etter 31. desember 2005 i tillegg løyvedokument etter yrkestransportloven § 4 i original fremvises ved kontroll. I tillegg følger det av forordningene (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 hvilke dokumenter som skal fremvises for transport som omfattes av forordningene.

 

Fører av motorvogn som utfører løyvepliktig transport skal til enhver tid kunne dokumentere at løyvehaver har disposisjonsrett over motorvognen, enten ved at løyvehaver står oppført i vognkortet som eier, eller ved at kopi av leie- eller leasingavtale fremlegges. Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke kjøretøy som omfattes, enten i form av registreringsnummer eller chassisnummer. Dette gjelder også ved egentransport, jf. yrkestransportlova § 16 og § 18. For selskapsvognløyve skal motorvognens registreringsnummer være inntatt i løyvedokumentet, jf. § 40, fjerde ledd.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005), 20 des 2010 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2011), 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 14.Løyveregister

Samferdselsdepartementet kan bestemme at løyvemyndighetene fortløpende skal oversende informasjon om utstedte løyver til et sentralt register, herunder og det sentrale løyveregisteret som er opprettet og drevet i henhold til yrkestransportlova § 29a, jf. forordning (EF) nr. 1071/2009 kapittel IV, og i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner.

 

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 15.Dødsfall, konkurs

Dør løyvehaveren, skal den som bestyrer eller har rådighet over boet, straks sende melding om dødsfallet til løyvemyndigheten. Tilsvarende meldeplikt gjelder ved konkurs. Både ved dødsfall og konkurs kan løyvemyndigheten kalle løyvet tilbake uten varsel.

Etterlater avdøde seg ektefelle, samboer, livsarving eller registrert partner som ønsker å fortsette virksomheten, kan løyve ikke kalles tilbake før det er gått seks måneder fra dødsfallet.

Avviklingsfristen i annet ledd er tre år for drosjeløyve.

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

 

§ 16.Tilbakekalling av løyve

Løyvemyndigheten kan tilbakekalle løyve etter yrkestransportlova § 29. Det kan tilbakekalles ett eller flere løyver avhengig av overtredelsens art og grovhet.

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 17.Retur av løyvedokument

Opphører retten til å drive løyvepliktig virksomhet etter disse forskrifter, plikter løyvehaveren eller den som bestyrer eller har rådighet over boet, straks å levere tilbake til løyvemyndigheten de legitimasjoner den har gitt i forbindelse med løyvet.

 

Den som har fullmakt til å utføre kontroll med hjemmel i yrkestransportlova, kan inndra løyvedokument hvor løyvet er endelig tilbakekalt.

§ 18.Karantene ved tilbakekalt løyve

Ved tilbakekallingen kan det samtidig fastsettes en karantenetid på maksimum tre år fra tilbakekallingstidspunktet før ny løyvetildeling kan finne sted. Tilbakekallingen kan gjøres gjeldende overfor personlig løyvehaver, selskap eller daglig leder eller transportleder i selskap eller annen juridisk person.

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

§ 19.Melding om adresseforandring

Løyvehaver skal sende løyvemyndigheten melding om endring av bopels- eller forretningsadresse innen en frist på 28 dager etter at endringen fant sted.

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

 

§ 20.Overføring av løyve

Et løyve kan ikke overføres til annet rettssubjekt uten samtykke fra løyvemyndigheten. Løyvehaver kan heller ikke uten samtykke fra løyvemyndigheten overlate til annet rettssubjekt å administrere eller drive hele eller deler av virksomheten.

§ 21.Statistikk

Løyvehaveren skal gi de økonomiske og statistiske opplysninger Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen eller fylkeskommunen bestemmer og på den måten disse fastsetter.

0Endret ved forskrift 21 nov 2014 nr. 1453 (i kraft 1 jan 2015, se denne for overgangsbestemmelser).

 

§ 22.Klage

Kongen er klageinstans for vedtak truffet av Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av Vegdirektoratet eller fylkeskommunen etter delegert myndighet.

For vedtak truffet av fylkeskommunen med direkte hjemmel i yrkestransportlova, er fylkestinget klageinstans med mindre annet er fastsatt i medhold av § 28, annet ledd i forvaltningsloven.

For vedtak truffet av regionvegkontor er Vegdirektoratet klageinstans.

For vedtak truffet av politiet, jf. yrkestransportlova § 38 er Politidirektoratet klageinstans.

0Endres ved forskrift 23 mars 2018 nr. 518 (i kraft 1 jan 2020).

§ 23.Dispensasjon

Samferdselsdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om løyveordningene, og kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften dersom Norges folkerettslige forpliktelser ikke er til hinder for det.

Løyvemyndigheten kan når transportmessige hensyn tilsier det gjøre unntak fra krav om løyve i det enkelte tilfelle for avgrenset transport som utføres etter avtale med annen løyvehaver og innen rammen av dette løyvet. Slikt unntak gjelder bare når transporten skal utføres med personbil, jf. forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-2 nr. 2 a) og gis for inntil ett år om gangen. Det kan stilles vilkår for slikt unntak.

§ 37.Innledende bestemmelser

Dersom løyvemyndigheten ikke treffer annet vedtak, skal for drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede den enkelte kommune utgjøre et løyvedistrikt. Løyvemyndigheten fastsetter antall løyver i hvert løyvedistrikt.

Når særlige grunner tilsier det, kan løyve gis for et avgrenset tidsrom.

Ledige løyver skal kunngjøres.

0Endret ved forskrift 25 feb 2005 nr. 170 (i kraft 1 april 2005).

 

§ 38.Drift av løyver

Den som får løyve, må sette motorvognen i drift innen den frist løyvemyndigheten fastsetter.

Vil løyvehaver opphøre med den løyvepliktige virksomhet, skal melding sendes løyvemyndigheten senest tre måneder på forhånd.

DEL 3. Drosjeløyve

§ 43.Tildeling av løyve, fortrinnsrett

Dersom ikke særlige grunner taler mot at vedkommende gis løyve, har søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til løyve som blir ledig ved at en løyvehaver dør eller opphører med virksomheten.

Ansiennitet som full tids drosjefører regnes kun hvis drosjeyrket er utøvd som vedkommendes hovederverv.

Er det flere søkere som oppfyller dette krav, gis den søker som har lengst ansiennitet fortrinn. Fortrinnsretten gjelder bare for tildeling av ett løyve.

 

Dersom en full tids drosjefører i løyvedistriktet har fravær fra yrket i over tre år, bortfaller tidligere opparbeidet ansiennitet. Det regnes ikke som fravær fra yrket når drosjeføreren er i tjeneste som vernepliktig etter forsvarsloven § 17, har foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 eller er arbeidsufør med rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8. Den som har avbrudd i yrket som nevnt i andre punktum, opparbeider ansiennitet, men ikke for mer enn ett år.

 

Løyvehaver som søker ledig løyve annet sted innen løyvedistriktet, vil få medregnet ansiennitet for den tid vedkommende har innehatt drosjeløyve i løyvedistriktet i tillegg til eventuell ansiennitet som full tids drosjefører i distriktet.

 

Ved eventuell endring i distriktsinndelingen beholdes den ansiennitet som er opparbeidet i det tidligere løyvedistrikt.

0Endret ved forskrift 23 mars 2018 nr. 451.

§ 44.Tildeling av løyve, uten fortrinnsrett

Er det ikke noen søker som har fortrinnsrett etter § 43 avgjør fylkeskommunen etter eget skjønn hvem som skal tildeles løyve. Herunder kan det gis løyve til innehaver av drosjeløyve og til selskap eller annen juridisk person.

 

§ 45.Hovederverv

Den som innehar drosjeløyve, skal som hovedregel ikke ha annet hovederverv eller heldagsstilling. Når særlige grunner taler for det, kan løyvemyndigheten etter søknad gi samtykke til at drosjeyrket kombineres med annet hovederverv eller heldagsstilling

 

§ 46.Tilslutning til drosjesentral

Løyvemyndigheten kan i samråd med kommunale myndigheter bestemme om det skal være en eller flere drosjesentraler i et distrikt.

Løyvemyndigheten bestemmer om løyvehaver skal være tilsluttet godkjent drosjesentral, eller hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon.

Løyvehavere som i medhold av annet ledd skal være tilknyttet drosjesentral, plikter å betale avgift til dekning av sentralens driftskostnader og innskudd til finansiering av de faste anlegg som er nødvendig for sentralens drift. Uttredende løyvehavere refunderes andel av sentralens kapital. Ny løyvehaver kan pålegges tilsvarende innskudd.

 

Regler om drosjesentralens organisasjon og virksomhet fastsettes i vedtekter som skal godkjennes av løyvemyndigheten.

 

Løyvemyndigheten kan be kommunale myndigheter om å oppnevne et medlem som ikke er løyvehaver til drosjesentralens styre, med den oppgave å ivareta trafikantenes interesse. Oppnevnt styremedlem gis møtegodtgjørelse av sentralen.

I den utstrekning det trengs for å sikre en effektiv drosjetjeneste, kan styret i drosjesentralen fastsette en bindende detaljert kjøreplan som angir det tidsrom den enkelte drosje skal gjøre tjeneste. Løyvemyndigheten kan gi pålegg om endring av slik kjøreplan.

 

Løyvemyndigheten kan fastsette nærmere regler for drosjevirksomheten i løyvedistriktet. Slike regler kan i detalj foreskrive hvordan virksomheten skal utøves, herunder løyvehaver og drosjeførers plikter overfor publikum, drosjesentral mv.

§ 47.Stasjoneringssted

Drosjetransporten skal skje i tilknytning til stasjoneringsstedet. Det er tillatt å utføre oppdrag til et hvilket som helst sted innen eller utenfor løyvedistriktet. I forbindelse med tur utenfor eget løyvedistrikt, kan det tas med passasjerer tilbake til dette. Løyvemyndigheten kan fastsette stasjoneringssted for drosjer som kommer fra annet løyvedistrikt for å utføre lovlig transport tilbake til dette. Tomkjøring ut fra eget løyvedistrikt for å utføre kjøring tilbake til dette er bare tillatt for bestilte turer. Det er ikke tillatt å utføre oppdrag mellom steder utenfor løyvedistriktet, med mindre oppdraget kommer fra drosjesentral i det løyvedistrikt hvor oppdraget starter.

Løyvehaver skal først og fremst dekke behovet for drosjetransport innenfor sitt løyvedistrikt. Løyvehaveren plikter å utføre oppdrag på alle veger som er åpne for alminnelig ferdsel og som kan utføres uten fare for skade på passasjerer, fører eller motorvogn. Kjøring av syke og skadde personer som trenger hurtig hjelp pliktes utført uten hensyn til bestemmelsen i første ledd. Slik transport skal søkes gjennomført selv om kjøreforholdene er vanskelige.

 

Løyvemyndigheten kan i særlige tilfelle gjøre midlertidig unntak fra bestemmelsene i første ledd.

§ 48.Taklykt, tilleggsutstyr

Drosje skal ha taklykt av type som er godkjent av Vegdirektoratet og som foran og bak har påskriften TAXI samt fylkesbokstav og løyvenummer.

 

Som fylkesbokstav benyttes:

A: Oslo

B: Østfold

C: Akershus

D: Hedmark

E: Oppland

F: Buskerud

H: Telemark

I: Aust-Agder

K: Vest-Agder

L: Rogaland

R: Hordaland

S: Sogn og Fjordane

T: Møre og Romsdal

U: Sør-Trøndelag

V: Nord-Trøndelag

W: Nordland

X: Troms

Y: Finnmark

Z: Vestfold

Er løyvehavers ordinære vogn som følge av skade eller reparasjon ute av drift, kan løyvehaver i stedet sette inn annen vogn som fyller kravene i første og annet ledd. Bestemmelsen i § 13 gjelder tilsvarende for slik vogn.

Løyvemyndigheten kan bestemme at motorvogn som nyttes i drosjetransport skal være utstyrt med godkjent taksameter, samt kommunikasjonsutstyr eller annet spesialutstyr. Taksameter skal være montert og belyst slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av apparatene dekkes av løyvehaveren.

Løyvemyndigheten kan videre bestemme at fører av drosje skal bruke uniform av fastsatt modell.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2011).

§ 49.Reservedrosje

Løyve for reservedrosje kan, innenfor det løyvetall løyvemyndigheten fastsetter, tildeles innehaver av ordinært drosjeløyve i løyvedistriktet.

 

Er løyvehaveren tilsluttet drosjesentral, bestemmer denne når reservedrosje skal nyttes. Ellers skal reservedrosje nyttes når løyvemyndigheten eller den løyvemyndigheten gir fullmakt finner at det er behov for det. I det tidsrom en reservedrosje har adgang til å kjøre, gjelder de samme bestemmelser som for drift av ordinær drosje.

§ 50.Opplysningsplikt

Løyvemyndigheten har rett til å innhente opplysninger og pålegge drosjesentral og de enkelte løyvehavere å føre de oppgaver som trengs slik at en kan se om antallet drosjer dekker behovet.

§ 51.Opphør av virksomhet

Løyvehaver må ikke uten samtykke fra løyvemyndigheten trekke drosjen ut av kjøring uten at det foreligger tvingende grunn for det. Dersom løyvehaver i mer enn en måned ikke vil være i stand til å opprettholde virksomheten, skal melding straks sendes løyvemyndigheten. Løyvemyndigheten kan sette frist for å gjenoppta virksomheten.

 

Blir den som innehar løyve midlertidig ute av stand til selv å lede og drive virksomheten, kan løyvemyndigheten etter søknad samtykke i at virksomheten i inntil tre år helt eller delvis blir overlatt til drosjesentral. Er det ikke drosjesentral i distriktet, kan løyvemyndigheten godkjenne annen bestyrerordning. Det samme gjelder når løyvemyndigheten av andre grunner finner det mest hensiktsmessig å godkjenne annen bestyrerordning. For bestyrer som ikke er drosjesentral, gjelder bestemmelsene i § 4 og § 5 tilsvarende.

Etterlater avdød løyvehaver ektefelle, samboer, livsarving eller registrert partner som ønsker å nytte retten til å beholde løyvet i inntil tre år fra løyvehavers død, jf. § 15, og ikke selv kan lede og drive virksomheten, gjelder bestemmelsen i annet ledd tilsvarende.

§ 52.Opphør av drosjeløyve

Drosjeløyve tildelt etter disse forskrifter bortfaller ved fylte 75 år.

Løyvemyndigheten kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd, hvis det ikke er kvalifiserte søkere til ledig løyve og det er påkrevd for å opprettholde en nødvendig drosjetjeneste.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke ektefelle, samboer, livsarving eller registrert partner som ønsker å nytte retten til å beholde løyve inntil 3 år fra løyvehavers død, jf. § 15.

0Endret ved forskrift 8 des 2017 nr. 2097.