7 Forslag til lov- og forskriftsendringer

7.1 Forslag til endringer i yrkestransportloven

§ 1 første ledd bokstav d) og e) oppheves.

 

§1 første ledd bokstav f) skal lyde:

 

drosjeløyve, løyve som gir innehaveren rett til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet,

 

§ 2 andre ledd skal lyde:

 

Det samme gjelder den som utfører godstransport mot vederlag med motorvogn som ellers er fritatt fra kravet om løyve i medhold av yrkestransportlova § 16 når transporten kan ses som ledd i næringsvirksomhet, eller den som utfører persontransport mot vederlag på lignende måte som drosje når tilbudet om transport blir rettet til allmennheten på offentlig plass eller via digitale plattformer.

 

§ 3 første ledd skal lyde:

 

Statens vegvesen er løyvemyndighet for løyve etter yrkestransportlova §§ 4, 5 og 9. Den fylkeskommune hvor løyvesøker har sin forretningsadresse er løyvemyndighet for løyve etter yrkestransportlova §§ 6 og 7, med unntak av løyver for riksvegferjer. For en løyvesøker som skal drive behovsprøvd transport innen et annet fylke, er vedkommende fylkeskommune løyvemyndighet. Vegdirektoratet er løyvemyndighet for riksvegferjer.

 

§ 4 andre ledd andre setning skal lyde:

 

For drosjeløyve gjelder kravene i bokstav a), b) og c).

 

§ 5a skal lyde:

 

§ 5a. Krav til etablering i Norge

 

For den som har eller søker om løyve for godstransport eller turvognløyve fremgår kravene til etablering av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 5. For den som har eller søker om løyve for drosjetransport, er kravet til etablering oppfylt ved registrering i enhetsregisteret.

 

§ 6 første og andre ledd skal lyde:

 

For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn er kravene til god vandel fastsatt i forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6.

For den som har eller søker om drosjeløyve eller ruteløyve for fartøy anses kravet til god vandel ikke for å være oppfylt dersom innehaveren eller søkeren

 

a)

er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, eller

b)

er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse, herunder på det handelsmessige område.

 

§ 7 første og fjerde ledd skal lyde:

 

Søker må ved søknad om løyve for godstransport eller turvogn fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve. Euroens verdi i kroner fastsettes i henhold til forordning (EF) 1071/2009 art. 7 nr. 1 for alle løyvetypene.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for innlevering av garantierklæring.

 

For søker om drosjeløyve gjelder kun kravet i tredje ledd.

 

I § 7 tredje ledd byttes ordet kommunekasserer ut med ordet kommunal skatteoppkrever og ordet skattefogd byttes ut med ordet skattekontor.

 

§ 8 andre ledd skal lyde:

 

For fører av drosje kan departementet fastsette nærmere krav til faglig kompetanse. Kravet til faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom vedkommende kan framlegge vitnemål for bestått eksamen.

 

§ 9 skal lyde:

 

§ 9 Eksamen

Den som søker om løyve for gods-og turvogntransport skal avlegge løyveeksamen hos Statens vegvesen. Den som søker om kjøreseddel for drosjetransport etter yrkestransportloven kapittel 7A skal avlegge førereksamen hos Statens vegvesen. Statens vegvesen kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring av eksamen.

 

§ 10 andre ledd skal lyde:

 

Er den som har eller søker om løyve for drosje et selskap eller annen juridisk person må den til enhver tid daglige leder eller transportleder oppfylle kravene til vandel. Foretaket som sådann må oppfylle kravet til god vandel. Hvis søkeren er et nyopprettet selskap må også den daglige leder fylle kravet til økonomi i § 7 tredje ledd.

 

§ 12 tredje og sjette ledd skal lyde:

 

Ved gjennomføring av løyveeksamen skal søkeren betale et gebyr på 1600,- kroner til Statens vegvesen. Ved gjennomføring av førereksamen skal søkeren betale et gebyr på 800,- til Statens vegvesen.

 

For behandling av søknad om drosjeløyve skal søkeren betale 3 400 kroner til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet. Det samme gjelder for utstedelse av duplikatdokument.

 

§ 13 tredje ledd skal lyde:

 

Fører av motorvogn som utfører løyvepliktig transport skal til enhver tid kunne dokumentere at løyvehaver har disposisjonsrett over motorvognen, enten ved at løyvehaver står oppført i vognkortet som eier, eller ved at kopi av leie- eller leasingavtale fremlegges.

Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke kjøretøy som omfattes, enten i form av registreringsnummer eller chassisnummer. Dette gjelder også ved egentransport, jf. yrkestransportlova § 16 og § 18.

 

§ 15 tredje ledd oppheves.

 

§ 34 oppheves.

 

§ 37 oppheves.

 

§ 38 oppheves.

 

§ 39 oppheves.

 

§ 40 oppheves.

 

§ 41 oppheves.

 

§ 42 oppheves.

 

§ 43 oppheves.

 

§ 44 oppheves.

 

§ 45 oppheves.

 

§ 46 oppheves.

 

§ 47 oppheves.

 

§ 48 skal lyde:

 

§ 48. Merking, taklykt og tilleggsutstyr mv.

Drosje skal merkes utvendig på begge sider med løyvenummer med skrifthøyde på minst 40 mm når kjøretøyet benyttes som drosje. Løyvenummer og kjøreseddel skal være synlig fra passasjerens plass.

 

Drosje skal være utstyrt med godkjent taksameter. Taksameter skal være montert og belyst slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av apparatene dekkes av løyvehaveren.

 

Drosje kan ha taklykt som foran og bak har påskriften TAXI samt løyvenummer. Dersom drosjen har taklykt må den godkjennes av Vegdirektoratet. Kun drosje med taklykt vil kunne benytte seg av kollektivfelt.

 

Drosje kan ha installert annet kommunikasjonsutstyr eller spesialutstyr.

 

Er løyvehavers ordinære vogn som følge av skade eller reparasjon ute av drift, kan løyvehaver i stedet sette inn annen vogn som fyller kravene i første, annet og tredje ledd. Bestemmelsen i §    13 gjelder tilsvarende for slik vogn.

 

Løyvemyndigheten kan gi dispensasjon fra kravene i denne bestemmelsen.

 

 

Ny § 48 a skal lyde:

 

§ 48 a. Eneretter for drosje

I kommuner med 20 000 innbyggere eller flere, og befolkningstetthet på 80 innbyggere per km2 eller høyere, kan det ikke tildeles eneretter.

 

§ 49 oppheves.

 

§ 50 oppheves.

 

§ 51 oppheves.

 

§ 52 oppheves.

 

II

 

1.  Forskriften gjelder fra 1. januar 2020.

2.  Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for inntil åtte personer i tillegg til førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1.1.2022.

3.  For drosjeløyver tilknyttet kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet og løyve for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser inkludert førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1.1.2025.

 

6.1        Forslag til endringer i maksimalprisforskriften

 

§1 tredje ledd bokstav a) skal lyde:

 

Bestemmelsene i forskriftens kapittel 2 kommer ikke til anvendelse på:

 

a) drosjetransport i kommuner med 20 000 innbyggere eller flere, og befolkningstetthet på 80 innbyggere per km2 eller høyere, eller