7        Forslag til lov- og forskriftsendringer

7.1     Forslag til endringer i yrkestransportloven

 

§ 4 første ledd skal lyde:

 

§ 4. Løyve for persontransport med motorvogn

 

(1) Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass eller via digitale plattformer.

 

§ 9 skal lyde:

 

§ 9. Løyve for persontransport med motorvogn utanfor rute

(1) Den som mot vederlag vil drive persontransport utanfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personar, må ha særskilt drosjeløyve. § 4 andre ledd bokstav a - c gjeld og for den som har eller søkar om drosjeløyve.

(2)  ) Fylkeskommunen kan gje påbod om at drosjekøyring innanfor ein kommune skal drivast med motorvogn som har ei øvre grense for miljøskadeleg utslepp. Det skal setjast ein frist på minst fire år for å oppfylle krava. Fylkeskommunen fastset forskrift om den øvre grensa for miljøskadeleg utslepp.

(3) Den som har løyve etter denne føresegna skal loggføre kvar drosjetur med start og sluttpunkt med ein modul med satelittbasert kommunikasjonssystem (GNSS) til løpande registrering og logging av drosja si geografiske posisjon. Opplysningane skal lagrast i 10 dagar.

(4) Departementet kan gje forskrifter om korleis ei motorvogn skal vere utstyrt når ho vert nytta til løyvepliktig transport etter denne paragrafen.

 

§ 12 skal lyde:

 

§ 12. Løyve

Løyve etter §§ 4, 5 og 9 vert gjevne av Statens vegvesen.

 

§ 27 første skal lyde:

 

(1) Løyve etter §§ 4, 5 og 9 gjeld i ti år.

 

§ 27 andre ledd oppheves.

 

Ny § 29 b skal lyde:

 

§ 29 b Einerettar for drosjetransport

(1)  Fylkeskommunen kan tildele einerett til ein eller fleire løyvehavarar som kompensasjon for å tilby drosjetenester innan ein eller fleire kommunar. Grensene for et einerettsområdet følgjer kommunegrensene.

(2)  Einerettar kan ikkje tildelast i nærare bestemte kommunar basert på innbyggjartal og innbyggjartettleik i den aktuelle kommunen.

(3)  Fylkeskommunen skal, i område der det er tillate å tildele einerett, vurdere om tildeling av einerett er nødvendig i det enkelte tilfellet.

(4)  Einerettar skal tildelast i kontrakt og skal gjelde i inntil tre år.

(5)  Drosjeløyvehavar som har einerett kan utføre oppdrag frå einerettsområdet til ein kvar stad i eller utanfor einerettsområdet.

 

(6 Drosjeløyvehavarar, som ikkje har einerett, kan ikkje tilby drosjetransport i kommunar der fylkeskommunen har tildelt einerett.

(7)  Drosjeløyvehavar som ikkje har einerett kan transportere passasjerar inn i einerettsområde. Han kan og transportere passasjerar frå eit einerettsområde til ein stad utanfor einerettsområdet dersom transporten er bestilt på førhand.

(8)  Departementet kan i forskrift fastsettje nærara reglar for einerettar.

 

 

§ 31 første ledd bokstav b) skal lyde:

 

b) avvikling av løyveeksamen, førareksamen og utferding av kompetansebevis.

 

§ 37 a første ledd skal lyde:

 

Førar av drosje, turvogn og rutevogn må under persontransport mot vederlag ha kjøresetel i tillegg til førarkort.

 

§ 37 b første ledd skal lyde:

Søknad om kjøresetel skal gjerast på fastsett blankett. Legeattest skal leggjast ved søknad om kjøresetel og søknad om fornying av kjøresetel. Kompetansebevis for avlagt sjåføreksamen skal leggjast ved søknad om kjøresetel for drosjetransport. Dette gjeld ikkje ved fornying av kjøresetel utferda før 1.1.2020. Dersom fornying av kjøresetel utferda før 1.1.2020 ikkje skjer innan eit år etter at den den gamle kjøresetelen går ut, må søknaden om ny    kjøresetel leggjast ved kompetansebevis for avlagt sjåføreksamen.

 

§ 37 c) første ledd andre punktum skal lyde:

 

Førar av drosje må ha tilstrekkeleg fagleg kompetanse og ha hatt førarkort klasse B i minst to år i samanhang

 

§ 37 c fjerde ledd oppheves.(Kjentmannsprøve.)

 

§ 37 f første ledd skal lyde:

 

Politimeisteren eller den han gir myndigheit, kan treffe vedtak om å kalle retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag tilbake, dersom

a) vedkommande ikkje er edrueleg eller viser seg å vere upåliteleg eller å ha andre eigenskapar som gjer at han må reknast som uskikka til å vere førar av bil under persontransport mot vederlag

b)vedkommande ikkje lenger fyller dei krava som er sette for helse m.m som er sette for førarkort klasse D og DE.

 

§ 40 a første ledd skal lyde:

 

Den som med vilje eller aktløyse bryt § 38, kan påleggjast lovbrotsgebyr. Den øvre grensa for eit slikt gebyr er kr. 5 000,-. Når slikt lovbrot er gjort av nokon som har handla på vegne av eit føretak, kan lovbrotsgebyr påleggjast føretaket. Dette gjeld sjølv om lovbrotsgebyr

 

ikkje kan bli pålagd nokon einskild person. Med føretak er her meint selskap, enkeltmannsføretak, stifting, foreining eller anna samanslutning, bu eller offentleg verksemd. Lovbrotsgebyr kan påleggjast av tenestemann frå politiet og Statens vegvesen, eller av annan offentleg tenestemann som departementet har gjeve rett til å føre kontroll etter denne lova

 

II

 

1.  Lova trer i kraft 1. januar 2020.

2.  Drosjeløyve som er gyldige på det tidspunkt denne lova trer i kraft vil gjelde fram til 1.1.2030 så lenge dei oppfyller krava i den til einkvar tid gjeldande yrkestransportlov og yrkestransportforskrift.

7.2     Forslag til endringer i yrkestransportforskriften

 

§ 1 første ledd bokstav d) og e) oppheves.

 

§1 første ledd bokstav f) skal lyde:

 

drosjeløyve, løyve som gir innehaveren rett til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet,

 

§ 2 andre ledd skal lyde:

 

Det samme gjelder den som utfører godstransport mot vederlag med motorvogn som ellers er fritatt fra kravet om løyve i medhold av yrkestransportlova § 16 når transporten kan ses som ledd i næringsvirksomhet, eller den som utfører persontransport mot vederlag på lignende måte som drosje når tilbudet om transport blir rettet til allmennheten på offentlig plass eller via digitale plattformer.

 

§ 3 første ledd skal lyde:

 

Statens vegvesen er løyvemyndighet for løyve etter yrkestransportlova §§ 4, 5 og 9. Den fylkeskommune hvor løyvesøker har sin forretningsadresse er løyvemyndighet for løyve etter yrkestransportlova §§ 6 og 7, med unntak av løyver for riksvegferjer. For en løyvesøker som skal drive behovsprøvd transport innen et annet fylke, er vedkommende fylkeskommune løyvemyndighet. Vegdirektoratet er løyvemyndighet for riksvegferjer.

 

§ 4 andre ledd andre setning skal lyde:

 

For drosjeløyve gjelder kravene i bokstav a), b) og c).

 

§ 5a skal lyde:

 

§ 5a. Krav til etablering i Norge

 

For den som har eller søker om løyve for godstransport eller turvognløyve fremgår kravene til etablering av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 5. For den som har eller søker om løyve for drosjetransport, er kravet til etablering oppfylt ved registrering i enhetsregisteret.

 

§ 6 første og andre ledd skal lyde:

 

For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn er kravene til god vandel fastsatt i forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6.

For den som har eller søker om drosjeløyve eller ruteløyve for fartøy anses kravet til god vandel ikke for å være oppfylt dersom innehaveren eller søkeren

 

a)

er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, eller

b)

er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse, herunder på det handelsmessige område.

 

§ 7 første og fjerde ledd skal lyde:

 

Søker må ved søknad om løyve for godstransport eller turvogn fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve. Euroens verdi i kroner fastsettes i henhold til forordning (EF) 1071/2009 art. 7 nr. 1 for alle løyvetypene.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for innlevering av garantierklæring.

 

For søker om drosjeløyve gjelder kun kravet i tredje ledd.

 

I § 7 tredje ledd byttes ordet kommunekasserer ut med ordet kommunal skatteoppkrever og ordet skattefogd byttes ut med ordet skattekontor.

 

§ 8 andre ledd skal lyde:

 

For fører av drosje kan departementet fastsette nærmere krav til faglig kompetanse. Kravet til faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom vedkommende kan framlegge vitnemål for bestått eksamen.

 

§ 9 skal lyde:

 

§ 9 Eksamen

Den som søker om løyve for gods-og turvogntransport skal avlegge løyveeksamen hos Statens vegvesen. Den som søker om kjøreseddel for drosjetransport etter yrkestransportloven kapittel 7A skal avlegge førereksamen hos Statens vegvesen. Statens vegvesen kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring av eksamen.

 

§ 10 andre ledd skal lyde:

 

Er den som har eller søker om løyve for drosje et selskap eller annen juridisk person må den til enhver tid daglige leder eller transportleder oppfylle kravene til vandel. Foretaket som sådann må oppfylle kravet til god vandel. Hvis søkeren er et nyopprettet selskap må også den daglige leder fylle kravet til økonomi i § 7 tredje ledd.

 

§ 12 tredje og sjette ledd skal lyde:

 

Ved gjennomføring av løyveeksamen skal søkeren betale et gebyr på 1600,- kroner til Statens vegvesen. Ved gjennomføring av førereksamen skal søkeren betale et gebyr på 800,- til Statens vegvesen.

 

For behandling av søknad om drosjeløyve skal søkeren betale 3 400 kroner til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet. Det samme gjelder for utstedelse av duplikatdokument.

 

§ 13 tredje ledd skal lyde:

 

Fører av motorvogn som utfører løyvepliktig transport skal til enhver tid kunne dokumentere at løyvehaver har disposisjonsrett over motorvognen, enten ved at løyvehaver står oppført i vognkortet som eier, eller ved at kopi av leie- eller leasingavtale fremlegges.

Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke kjøretøy som omfattes, enten i form av registreringsnummer eller chassisnummer. Dette gjelder også ved egentransport, jf. yrkestransportlova § 16 og § 18.

 

§ 15 tredje ledd oppheves.

 

§ 34 oppheves.

 

§ 37 oppheves.

 

§ 38 oppheves.

 

§ 39 oppheves.

 

§ 40 oppheves.

 

§ 41 oppheves.

 

§ 42 oppheves.

 

§ 43 oppheves.

 

§ 44 oppheves.

 

§ 45 oppheves.

 

§ 46 oppheves.

 

§ 47 oppheves.

 

§ 48 skal lyde:

 

§ 48. Merking, taklykt og tilleggsutstyr mv.

Drosje skal merkes utvendig på begge sider med løyvenummer med skrifthøyde på minst 40 mm når kjøretøyet benyttes som drosje. Løyvenummer og kjøreseddel skal være synlig fra passasjerens plass.

 

Drosje skal være utstyrt med godkjent taksameter. Taksameter skal være montert og belyst slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av apparatene dekkes av løyvehaveren.

 

Drosje kan ha taklykt som foran og bak har påskriften TAXI samt løyvenummer. Dersom drosjen har taklykt må den godkjennes av Vegdirektoratet. Kun drosje med taklykt vil kunne benytte seg av kollektivfelt.

 

Drosje kan ha installert annet kommunikasjonsutstyr eller spesialutstyr.

 

Er løyvehavers ordinære vogn som følge av skade eller reparasjon ute av drift, kan løyvehaver i stedet sette inn annen vogn som fyller kravene i første, annet og tredje ledd. Bestemmelsen i §    13 gjelder tilsvarende for slik vogn.

 

Løyvemyndigheten kan gi dispensasjon fra kravene i denne bestemmelsen.

 

 

Ny § 48 a skal lyde:

 

§ 48 a. Eneretter for drosje

I kommuner med 20 000 innbyggere eller flere, og befolkningstetthet på 80 innbyggere per km2 eller høyere, kan det ikke tildeles eneretter.

 

§ 49 oppheves.

 

§ 50 oppheves.

 

§ 51 oppheves.

 

§ 52 oppheves.

 

II

 

1.  Forskriften gjelder fra 1. januar 2020.

2.  Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for inntil åtte personer i tillegg til førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1.1.2022.

3.  For drosjeløyver tilknyttet kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet og løyve for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser inkludert førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1.1.2025.

 

6.3        Forslag til endringer i maksimalprisforskriften

 

§1 tredje ledd bokstav a) skal lyde:

 

Bestemmelsene i forskriftens kapittel 2 kommer ikke til anvendelse på:

 

a) drosjetransport i kommuner med 20 000 innbyggere eller flere, og befolkningstetthet på 80 innbyggere per km2 eller høyere, eller