Hvor-er-saken-nå.jpg

4. juni. Første behandling i Stortinget.

Proposisjonen ble vedtatt med 52 mot 46 stemmer. 

Samtlige i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti stemte for, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte mot. 

storting_votering.jpg

28.mai. Komitébehandling. Vedtak i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Den 28. mai 2019 vedtok komiteen med 8 mot 7 stemmer å sende proposisjonen til viderebehandling i Stortinget. Vedtaket fremmes av Høyre, Frp og Venstre.

April 2019.

Samferdselsdepartementet legger her frem en proposisjon for endring av yrkestransportlova. Den skal først til samferdselskomiteen før den legges frem for Stortinget den 4. juni 2019. Ett  forslag har vært ute til høring og det har kommet inn mange kommentarer.

Dersom denne lova blir vedtatt vil det bety en drastisk forandring for drosjebransjen – særlig i byene. Behovsprøving og ansiennitetsprinsippet blir fjernet og erstattet med en nesten total liberal drosjepolitikk. Nær sagt hvem som helst kan ta ut drosjeløyver, men du trenger ikke å kjøre på ditt løyve(r). 

 

Det legges opp til en politikk der du kan velge å være både løyvehaver og sjåfør på ditt løyve, eller du kan velge å være bare løyvehaver eller bare sjåfør. 

 

Av løyvehavere kreves det stort sett bare at du har en brukbar økonomi og ikke har vært konkurs de siste årene. Som drosjesjåfør må du ha god vandel, hatt sertifikat i 2 år i Norge eller EU, og gjennomføre ett fagkompetansekurs som går på sikkerhet, service etc. 

 

Du kan være løyvehaver og sjåfør på deltid. 

 

Du trenger ikke kjentmannsprøve, men du bør ha visse kunnskaper i norsk siden  kursene skal foregå på norsk.

Det er litt merkelig å se at Oslo Economics og Transportøkonomisk Institutt kommer til ganske ulike konklusjoner. Når du har regjeringen som oppdragsgiver, så er det vel best å tilfredsstille dens ønsker?

Det har kommet en utredningsrapport om alternativer til taksameter.

Ampera-e-lading-Gjelleråsen.jpg

Innledning.

Samferdselsdepartementet fremmer her forslag til endringer i drosjeregelverket, herunder i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy og forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy. I tillegg foreslås mindre endringer i forskrift av 30. september 2010 nr. 1307 om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

 

Det har over tid vært indikasjoner på at drosjemarkedet ikke fungerer optimalt. I tillegg har EFTAs overvåkningsorgan (ESA) pekt på at deler av regelverket er i strid med EØS- avtalen. Forslagene til regelendringer innebærer en stor revisjon av drosjereguleringen, og har til formål å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, som skal bidra til gode tilbud til de reisende. Samtidig er det viktig å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. De foreslåtte lov- og forskriftsendringene skal gjøre det enklere å etablere seg i næringen og drive virksomhet på en god måte, også basert på forretningsmodeller som tar i bruk ny teknologi. Et nytt regelverk skal ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til at vi har en ryddig og seriøs drosjenæring. Regelverket skal være i overensstemmelse med EØS-retten.

Hovedpunktene i forslaget til lov- og forskriftsendringene er å:

 

-     Oppheve antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, tildelingskriterier og krav om hovederverv

      for drosjeløyver. 

-      Gi fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i kommuner med

          innbyggerantall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi.

-       Videreføre krav om drosjeløyve, men lempe innholdet i løyvekravet ved å fjerne kravet om

             faglig kompetanse for løyvehavere og lempe kravene til økonomi.

-       Innføre ett drosjeløyve for all persontransport med kjøretøy med åtte sitteplasser i tillegg til

         fører.

-       Innføre 10-årige drosjeløyver.

-       Flytte løyvemyndighet fra fylkeskommunene til Statens vegvesens løyveenhet i Lærdal.

-       Oppheve sentraltilknytningsplikten for drosjer og innføre en plikt til loggføring av alle drosjeturer.

-       Innføre fagkompetansekrav for fører av drosje.

-       Innføre krav om at søker til kjøreseddel ha hatt alminnelig førerkort i klasse B i minst to år før             vedkommende kan tildeles kjøreseddel for drosje.

-       Justere hjemmelen for fylkeskommunene til å kunne stille miljøkrav til drosjer, slik at miljøkrav

         knyttes til kommunegrensene.

Behandling av en lovsak.

1. Normalt så er det regjeringen som utarbeider en ny lov.

2. Forslaget, proposisjonen, sendes så til Stortinget der den behandles av en stortingskomite sammensatt av representanter fra de ulike partiene.

3. Proposisjonen fremmes i Stortinget der minst halvparten av

representantene må være tilstede i salen og i ett forhold som stemmer med antall representanter fra de ulike partier. Det skal ikke være mulig å «kuppe» en votering. Det stemmes så etter at de ulike representanter har sagt sitt i saken.

4. Om forslaget godkjennes, så må det behandles på samme måte minst tre døgn etter førstegangsbehandling.

5. Godkjennes forslaget også i andregangsbehandling, vedtas det hos Kongen i statsråd der kongen og statsminister underskriver loven.  

 

På denne nettsiden prøver jeg å gjengi deler av høringsnotatet og proposisjonen på en enklere måte og komme med personlige kommentarer om notatet. Redaktør er løyvehaver i Oslo Taxi og dermed ikke upartisk!